Ekonomi

Distribucioni

Distribucioni apo Shperndarja e sistemuar eshte eksploatimi ose tregtimi a shitblerja, duke perfshire edhe importin ose eksportin, ofertimi si dhe dhenja ne shfrytezim (huaperdorje) e ekzemplarit te riprodhuar te vepres apo produktit. Ne jeten e perditshme kete...
fb1tw1go1

Efektiviteti

Efektiviteti eshte term me te cilin shprehet vlersimi i ndikimit te nje objekti apo veprimi ne nje dukuri a proces. Ne shkencat ekonomike me Efektivitet nenkuptohet niveli i realizimit te objektivave dhe marredheniet ndermjet rezultatit te pritur...
fb1tw1go1

Eficenca

Eficenca term i perdorur ne shkencat ekomomike me kuptim te ngjashem me produktivitetin. Ne qarqet edukative dhe treningut te administrates perkufizohet edhe si: lidhjen ndermjet rezultatit, ne kuptimin e mallrave, sherbimeve ose prodhimeve te tjera (rezultateve) dhe...
fb1tw1go1

Ekonometria

Ekonometria eshte pjese e shkencave ekonomike, e cila bashkon teorite ekonomike me metodat matematike dhe te dhenat statistikore qe te provoj ne menyre empirike teorike ekonomike dhe fenomenet ekonomike t’i analizoj ne menyre kuantitative. Burimi: Wikipedia...
fb1tw1go1

Ekonomia bujqesore

Ekonomia bujqesore eshte veprimtari ekonomike ne te cilen fitohen produkte finale me origjine bimore dhe shtazore. Rendesia e bujqesise qendron ne ate se ajo siguron ushqimin e popullsise, siguron lende te pare shume, shume dege te industrise,...
fb1tw1go1

Ekonomia dixhitale

Ekonomia Dixhitale konsiston ne nivelin sa me te larte te perdorimit te kompjutereve ne nje ekonomi nacionale. Sa me e larte qe eshte shkalla e perdorimit te kompjutereve ne nje ekonomi aq me i digjitalizuar dhe me...
fb1tw1go1

Ekonomiksi

Ekonomiksi studion anen ekonomike te jetes shoqerore, sjelljen e agjenteve ekonomik ne shoqeri dhe kushtet ekonomike te bashkeveprimit te tyre. Burimi: Wikipedia...
fb1tw1go1

Eksporti

Eksporti ne ekonomi nenkupton transportimin e te mirave ose materialeve nga nje vend ne nje tjeter ne menyre legjitime sipas rregullave dhe standardeve te vendeve pjesmarrese ne nje nderrim mallerash ose te mirash. Eksportimi i mallerave behet...
fb1tw1go1