Ekonomi

Menaxhimi

Menaxhimi, nenkupton planifikimin, organizimin, udheheqjen, koordinimin dhe kontrollin nje organizmi (te perber nga nje ose me shume njeres...

Mikroekonomia

Mikroekonomia eshte dege e ekonomise e cila studion se si individet, konsumatoret dhe kompanite marrin vendime per ti...

Monedha

Monedha eshte forme e parase qe sherben per kembimin dhe krahasimin e mallrave perbrenda nje sistemi te mbyllur...

Monitorimi

Monitorimi (ang.: monitoring): term politiko-ekonomik me kuptimin vezhgim i nje procesi. Ne shkencat ekonomike me Monitorimi nenkuptohet Procesi...

Monopoli

Monopoli eshte shprehje ne ekonomi me te cilen pershkruhet nderhyrja e perhershme e nje ndermarrje te fuqishme ne...

Ndihma sociale

Ndihma sociale jane ndihma te dhena nga shoqeria per anetaret e saje. Zakonisht ne sistemet shteterore, vete shteti...

NPV – Neto prodhimi vendor

Neto prodhimi vendor (edhe Neto produkti vendor / shkurt: NPV) eshte nje indikator ekonomik qe paraqet vleren nominale...

Oferta

Oferta ne ekonomi paraqet kapacitetin total te prodhimeve/sherbimeve qe prodhuesit/sherbyesit ne pergjithesi, brenda nje segmenti te tregut apo...

Oligopoli

Oligopoli eshte nje forme tregu me shites (ofrues) te paket ne numer por te rendesishem, secili prej te...

Paga minimale

Paga minimale quhet paga themelore qe sipas marreveshjes punedhenesi duhet te i jep punemarresit perderisa ai e mbane...

Papunesia

Papunesia paraqet perqindjen e te papunesuarve nga tere kapaciteti i fuqise punetore ne nje territor te caktuar brenda...

Paraja

Ne ekonomine moderne puna e dhene paguhet me para ne vend te te mirave materiale. Blerja e te...

Plani i biznesit

Plani i biznesit eshte nje permbledhje e shkruar e aktivitetit te propozuar te sipermarresit[1] ku varesisht nga nevoja...

Politika Ekonomike

Politika ekonomike trajton qeshtjet socio-ekonomike dhe zhvillimin e resurseve te ndryshme ekonomike, persai perket kesaj kjo politik patjeter...

Prodhimi i Brendshem Bruto

Prodhimi i Brendshem Bruto (shkurt: PBB) ( en – Gross domestic product , GDP ) eshte nje tregues...

Produktiviteti

Produktiviteti eshte sasia e prodhimit per nje njesi faktor-prodhimi (krah pune, pajisje ose kapital). Zakonisht produktiviteti eshte nje...

Punesimi

Punesimi eshte nje marreveshje ne pajtim me ligjin, mes: punedhenesit dhe punemarresit. Shkalla e punesimit, perfaqeson te gjithe...

Rritja ekonomike

Rritja ekonomike eshte rritja e prodhimtarise, kapaciteteve prodhuese dhe e te gjithe perberesve tjere te nje ekonomie. Te...