Matematike

Algjebra

Algjebra studion strukturat algjebrike (Grupet, Unazat, Trupat, Hapsirat vektoriale, etj.)[1]. Me ndihmen e saj behet zgjidhja e Ekuacioneve...

Algjebra lineare

Algjebra lineare eshte dega e matematikes e cila merret me studimin e vektoreve, hapesirave vektoriale (te cilat njihen...

Algoritmi

Algoritmi ne matematike dhe informatike, eshte nje veprim i percaktuar sakte per zgjidhjen e nje problemi ose te...

Analiza funksionale

Analiza funksionale — eshte pjese e matematikes, ne te cilen studiohen hapesirat me pafund shume dimensione dhe ne...

Analiza komplekse

Analiza Komplekse, tradicionalisht e njohur si Teoria e funksioneve te variablave komplekse, eshte nje dege e matematikes qe...

Analiza matematikore

Analiza matematike e ka bazen tek formulimi rigoroz i llogaritjes infinitezimale. Analiza eshte dega e matematikes qe merret...

Cilindri

Siperfaqe cilindrike quhet bashkesia e te gjitha pikave ne hapesire te cilat jane njelloj te larguara nga nje...

Drejteza

Drejteza ne hapesire paraqet pikat e perbashkta te dy planeve joparalele, rrespektivisht premja e dy planeve jo paralele...

Funksionet trigonometrike

Funksionet trigonometrike (jane funksione te nje kendi. Ato jane te rendesishme per studimin ose zgjidhjen e trekendeshit dhe...

Gjeometria

Termat me te rendesishem nga gjeometria jane: D Diagonalja Dodekaedri i rregullt Drejteza e Eulerit F Forma G...

Gjeometria

Gjeometria eshte dege e matematikes qe i studjon figurat e rrafshit dhe hapesires dhe relacionet ne mes tyre....

Kompozicion i numrave natyrale

Kompozicion i numrit natyral n eshte ç’do varg i numrave natyral nese shuma e termave te tij eshte...

Limiti

Limiti eshte kufiri i diçkaje, zakonisht ne matematike perdoret si funksion qe shenohet me shkuresen lim, dhe qe...

Logjika

Logjika eshte disipline filozofike e cila merret me studimin e formave dhe te parimeve te te menduarit te...

Matrica

Matrica eshte nje trajte e formulave ne matematike e cila ka disa elemente dhe varresisht nga elemente e...

Pafundesia

Pafundesia ose e pakufishmja (lat. infinitas) eshte cilesia e asaj qe nuk ka kufi ne numer ose ne...

Pasqyrimi

Pasqyrimi eshte shprehje e cila perdoret ne biseda te lira dhe ne disa lemi shkencore. Kryesisht me shprehjen...

Permasa

Permasa (lat. dimensio,-n – matje) eshte sasia e hapesires se zene nga diçka: shtrirja, madhesia, masa; ose ndryshe...

12