Alfabeti Shqip

Alfabeti shqip ka tridhjete e gjashte shkronja dhe nga to shtate zanore: A, E, E, I, O, U, Y, dhe 29 bashketingellore: B, C, Ç, D, Dh, F, G, Gj, H, J, K, L, Ll, M, N, Nj, P, Q, R, Rr, S, Sh, T, Th, V, X, Xh, Z, Zh.

Rreshtat e mesiperme i perkasin versionit zyrtar te perkufizimit te Alfabetit Shqip. Versioni i sakte eshte dhe duhet te jete ky: Alfabeti shqip ka 27 shkronja dhe 9 grupshkronja (digrafi) bashketingelluese qe se bashku perbejne 36 tingujt e Gjuhes Shqipe te folur. Ndahen ne: shtate zanore: A, E, E, I, O, U, Y, ne 20 bashketingellore: B, C, Ç, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, X, Z, dhe ne 9 tinguj: Dh, Gj, Ll, Nj, Rr, Sh, Th, Xh, Zh. Keta 36 tinguj studiohen se bashku ne Shkollen Fillore dhe njihen gjithshmerisht qe aty e tutje si Alfabeti shqip.

Alfabeti modern, i vendosur ne Kongresin e Manastirit ne vitin 1908, eshte i bazuar ne ate Latin.

Burimi: Wikipedia