Gjykata e Tiranes

Gjykata e Tiranes eshte nje nga gjykatat qe organizohen dhe funksionojne ne rrethe gjyqesore ne te gjithe territorin e vendit. Kompetencat tokesore dhe qendra e ushtrimit te veprimtarise per secilen prej tyre caktohet me dekret te Presidentit te Republikes, me propozimin e Ministrit te Drejtesise, pasi te jete marre edhe mendimi i Keshillit te Larte te Drejtesise. Gjykatat e Rretheve Gjyqesore gjykojne sipas rregullave te parashikuara ne kodet e proçedurave, ku percaktohet edhe perberja e trupit gjykues.

Faqja zyrtare: http://www.gjykatatirana.gov.al